Záložné práva
Vojtech Leffler
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Vojtech Leffler - záložca
Číslo a rok zápisu:

21037/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Vojtech Leffler - záložný dlžník