Záložné práva
Ágnes Gilicze
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ágnes Gilicze - záložca
Číslo a rok zápisu:

21037/2012

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ágnes Gilicze - záložný dlžník