Záložné práva
Ing. Miroslav Nemec
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ing. Miroslav Nemec - záložca
Číslo a rok zápisu:

13995/2010

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Ing. Miroslav Nemec - záložný dlžník