Sledovanie Obchodného registra SR

Denne sledujeme všetky zmeny vo výpisoch z Obchodného registra SR, kde sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti (a.s., v.o.s., k.s., s.r.o.), družstvá a iné právnické osoby. Výpis obsahuje predovšetkým: obchodné meno, sídlo/bydlisko a miesto podnikania, identifikačné číslo, predmet podnikania, právnu formu právnickej osoby. Ďalej meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby a iné skutočnosti.