Konkurzy a reštrukturalizácie

Každý deň sledujeme vyhlásené a zastavené konkurzy a povolené a zastavené reštrukturalizácie zverejňované v Obchodnom vestníku. Obchodný vestník je určený predovšetkým na zverejňovanie údajov, ktorých publikovanie si vyžaduje Obchodný zákonník a osobitné zákony. Vydavateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie zodpovedá osoba, ktorá tieto podklady zasiela redakcii Obchodného vestníka.