Sledovanie majetku v zálohe

Každý deň sledujeme nové registrácie a výmazy záložných práv, ktoré sú uverejňované v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam. Tento register prevádzkuje Notárska komora Slovenskej republiky.

Register záložných práv v prvom rade informuje o tom, že určitá osoba má založený určitý majetok. Pri zápise týchto informácií notár vykonáva iba obmedzenú kontrolu správnosti údajov. V prípade potreby je možné ich overiť v listine, na základe ktorej bola registrácia vykonaná.